Ras Hassen Ti, King Alpha - Addis Abeba; Dub 1; Dub 2